DARMOWA DOSTAWA 
NA WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności
 • 2PW Piotr Kunicki
 • 2PW Piotr Kunicki
  Tel: 571272329
  biuro@emagazynier.pl
  NIP: 7321900797
 • E-mail:biuro@emagazynier.pl
 • Telefon571272329
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Polityka prywatności

Polityka prywatności

W celu uzyskania informacji na temat danych osobowych, celów i partnerów, którym dane są udostępniane, skontaktuj się z właścicielem.


Administrator i właściciel danych:

2PW Piotr Kunicki
Strobowska 38D
96-100 Skierniewice
NIP 7321900797
biuro@emagazynier.pl


 

Czas retencji

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

Zbierane typy danych

Właściciel nie podaje wykazu gromadzonych danych osobowych.
Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z tej Aplikacji.
Jakiekolwiek korzystanie z plików plików cookie - lub innych narzędzi monitorowania - przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nie udostępnienie niektórych danych osobowych może Aplikacji świadczenie usług.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez tę Aplikację i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.

Metody przetwarzania

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.Dane dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Aplikacji lub związanych z nią usług.
Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Logi Systemowe i Konserwacja

Do celów eksploatacji i konserwacji, ta aplikacja i wszelkie usługi przez stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą Aplikacją (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej.
Ta Aplikacja nie obsługuje żądań "Do Not Track".
Aby określić, czy którekolwiek z usług stron trzecich obsługuje żądania "Do Not Track", należy przeczytać ich polityki prywatności.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.


Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Dane o wykorzystaniu

Informacje zbierane automatycznie z tej Aplikacji (lub usług osób trzecich wykorzystywanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie aplikacji) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebył w Aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej aplikacji, która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe.

Podmiot Danych

Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Procesor Danych (lub Nadzorca Danych)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publicznej lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja z prawem, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z aplikacji. Administrator Danych jest właścicielem tej aplikacji, chyba, że wskazano inaczej.

Ta Aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego Dane Osobowe Użytkownika są zbierane.

Cookie

Mały fragment danych przechowywany w urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji.

 

INFORMACJA RODO

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46, WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w treści niniejszego pisma RODO, które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych osobowych. W przedsiębiorstwie Q-BOX Sebastian Filip, popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu niniejszą informację o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, a także o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Przedsiębiorstwo Q-BOX Sebastian Filip na podstawie art. 13 RODO informuje, że:

1.Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, zwanym dalej Administratorem jest:

2PW Piotr Kunicki
Strobowska 38D
96-100 Skierniewice
NIP 7321900797

Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

•listownie na adres siedziby:
Strobowska 38D
96-100 Skierniewice

•przez e-mail:
biuro@emagazynier.pl

•telefonicznie:
+48 571272329

2.Inspektor ochrony danych

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

3.Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

•podjąć na Państwa żądanie działania przed zawarciem umowy (np. wysłać ofertę

handlową, kosztorys, wycenę, itp.) lub wykonać zawartą z Państwem umowę, w tym

prowadzić postępowanie reklamacyjne co do zakresu zawartej z Państwem umowy

lub postępowanie polubowne/sądowe/egzekucyjne co do zakresu zawartej z

Państwem umowy (np. w zakresie dochodzenia wierzytelności przysługujących

Administratorowi od Państwa)-art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

•sprzedać przysługującą Administratorowi od Państwa wierzytelność wynikającą z

zawartej z Państwem umowy - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

•wykonywać ciążące na Administratorze obowiązki prawne (np. w zakresie

wystawiania i przechowywania faktur)-art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

•tworzyć zestawienia i analizy sprzedaży na potrzeby wewnętrzne Administratora, tj.

dla planowania rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej przez

Administratora-art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

•wykonanie umowy zawartej z Państwem lub podjęcie na Państwa żądanie działań

przed zawarciem umowy(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

•wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)

RODO);

•prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO);

4.Odbiorcy danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe we własnym zakresie, a nadto:

•przekazujemy je zewnętrznemu podmiotowi (biuro rachunkowe),który prowadzi

obsługę księgową Administratora –dotyczy danych osobowych wynikających z

wystawionych faktur;

•przekazujemy je zewnętrznemu podmiotowi (firma informatyczna), który zajmuje

się obsługą informatyczną Administratora, w tym w zakresie wykorzystywanego

oprogramowania–dotyczy danych osobowych wynikających z wystawionych faktur;

•przekazujemy je zewnętrznemu podmiotowi (kancelaria prawna), który zajmuje się

obsługą prawną Administratora, a nadto reprezentuje Administratora w

postępowaniach polubownych/sądowych/egzekucyjnych –dotyczy danych

osobowych wynikających z zawartej z Państwem umowy, oraz danych osobowych

wynikających z wystawionych faktur;

•organom i instytucjom państwowym, organom egzekucyjnym, oraz wszelkim

podmiotom prawa prywatnego i publicznego, jeżeli obowiązek przekazania Państwa

danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa–dotyczy wszystkich

Państwa danych osobowych posiadanych przez Administratora;

5.Informacja dotycząca zamiaru przekazania danych osobowych do Państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa

trzeciego, lub organizacji międzynarodowej.

6.Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, tj.:

•w celu tworzenia zestawień i analiz sprzedaży na potrzeby wewnętrzne

Administratora–czynności te służą planowaniu rozwoju działalności gospodarczej

prowadzonej przez Administratora;

•sprzedaży wierzytelności przysługujących Administratorowi, a wynikających z zawartej z Państwem umowy–czynności te służą ograniczeniu ryzyka Administratora związanego z ewentualną niewypłacalnością klienta;

7.Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

•w przypadku wysyłania oferty handlowej, kosztorysu, wyceny, itp.(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – do upływu terminu związania (ważności) ofertą, kosztorysem, wyceną, itp.;

•w przypadku wykonania zawartej z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6

ust. 1 lit b) RODO) – przez czas trwania (realizacji) zawartej z Państwem umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Państwem

umowy;

•w przypadku obsługi postępowań reklamacyjnych co do zakresu zawartej z

Państwem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)–do czasu

przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy;

•w przypadku prowadzenia postępowań polubownych/sądowych/egzekucyjnych co

do przedmiotu zawartej z Państwem umowy, w tym w zakresie dochodzenia

wierzytelności przysługujących Administratorowi od Państwa (podstawa prawna: art.

6 ust. 1 lit. b) RODO) – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z

Państwem umowy;

•w przypadku sprzedaży wierzytelności wynikających z zawartej z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy;

•w przypadku wypełniania obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, np.

wynikającego z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c)

RODO) –do czasu przedawnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z danego przepisu prawa (np. w zakresie przepisów podatkowych – do czasu przedawnienia obowiązku podatkowe wynikającego z przepisów prawa podatkowego);

•w przypadku tworzenia zestawień i analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora,

tj. dla planowania rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej przez

Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -przez czas trwania

zawartej z Państwem umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń

wynikających z zawartej z Państwem umowy;

8.Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

•prawo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych;

•prawo dostępu do Państwa danych osobowych;

•prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;

•prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

•prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

•prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu

na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa

dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

•prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas

Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym

formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo

przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali

Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie

przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych

przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie

zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody;

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w

punkcie 1 powyżej). Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w

zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

9.Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub

umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem podjęcia na Państwa żądanie

działań przed zawarciem umowy (np. wysłać ofertę handlową, kosztorys, wycenę, itp.) lub zawarcia z Państwem umowy. Niepodanie Państwa danych osobowych uniemożliwi Administratorowi podjęcie na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy (np. wysłać ofertę handlową, kosztorys, wycenę, itp.) lub zawarcie z Państwem umowy.

10.Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Przejdź do strony głównej
Copyright © EMAGAZYNIER.PL / 2pw Piotr Kunicki - Realizacja: Cyber-SHOP.dev
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu